Obec Vlkančice
Obec Vlkančice

Aktuální informace

Oznámení smutné zprávy:

Dne 16. února 2021 zemřel bývalý předseda MNV Vlkančice v letech 1976 až 1986 ve věku nedožitých 81.let Ing. Jaroslav Sus.  Čest jeho práci, čest jeho památce. Parte Ing. Jaroslav Sus.pdf (41.76 kB)

Aktuální informace o změnách v místních poplatcích obce Vlkančice účinných od 5.1.2020

I) Místní poplatek ze psů: (OZV obce Vlkančice č. 1/2019)

1) první pes 100 Kč/rok;  2) druhý  a každý další pes 150 Kč;

Za psa jehož je držitelem osoba starší 65 lel:  1) první pes 60 Kč/rok; 2) druhý  a každý další pes 90 Kč;

3) Splatnost poplatku je 30. dubna příslušného kalendářního roku.

II) Místní poplatek za užívání veřejného prostranství: (OZV obce Vlkančice č. 2/2019)

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 100- Kč za umístění zařízení sloužících pro pokytování prodeje, reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí;

 2) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10,- Kč za umístění  dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, cirkusů, skládek, za vyhrazení trvalého parkovacího místa, za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce, reklamní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl; 

3) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 1,- Kč za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce;

4) Poplatek je splatný ve stanovené výši:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 10 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství;

b) při užívání veřejného prostranství po dobu  10 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství;

c) Úleva se poskytuje poplatníkovi staršímu   65 let ve výši 50%.

III) Místní poplatek z pobytu: (OZV obce Vlkančice č. 3/2019)

1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu;

2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci  není přihlášena;

3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka;

4) Plátce je povinen podat správci poplatku (Obecnímu úřadu Vlkančice) ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívajícícm v poskytování úplatného pobytu;

5) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu na každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt;

6) Do evidenční knihy  zapisuje údaje týkající se fyzické osoby,  které poskytuje úplatný pobyt;

7) Sazba poplatku v roce 2020 činí 21,- Kč a od roku 2021 činí 50,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku; 

8) Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů následujícího čtvrtletí.  

IV) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:  (OZV obce Vlkančice č. 4/2019)

1) sazba poplatku činí 1.000,- Kč za rok;

2) Obec poskytne úlevu ze sazby poplatku pokud se poplatník na každý  rok zaváže  v "´Čestném       prohlášení pro úlevu  na odpady v obci Vlkančice" ( je umístěn na: urad/uredni-deska/):

a)  že bude třídit odpady (papír, plasty, sklo, železo) dle požadavku obce Vlkančice - úleva   se pokytuje ve výši 100,- Kč za rok,

b) že bude  kompostovat bioodpad na svém vlastním pozemku ve Vlkančicích - úleva   se pokytuje ve výši 100,- Kč za rok,

c) že bude   odpad  z  rostlého dřeva (zaschlé stromy a větve) likvidovat spálením na svém vlastním   pozemku ve Vlkančicích - úleva se pokytuje ve výši 100,- Kč za rok.

3) Poplatník je povinen ohlásit na Obecní úřad Vlkančice, že pro splnění podmínky úlevy se zavazuje v "´Čestným prohlášení pro úlevu  na odpady v obci Vlkančice" do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro   úlevu ve shora uvedené lhůtě, nárok na   úlevu zaniká.

5)  Splatnost poplatku je 30. dubna příslušného kalendářního roku.

V)  Navýšení poplatku:  Včas nezaplacené poplatky nebo část poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

VI) Závěr:  Placení místních poplatků a služeb placené převodem z  účtu  a  úplné a platné znění Obecně závazných vahlášek (OZV) obce Vlkančice je možno vyhledat na Úřední desce obce Vlkančice: urad/uredni-deska/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 9. 2021
slabý déšť 22 °C 14 °C
úterý 28. 9. slabý déšť 19/14 °C
středa 29. 9. slabý déšť 17/10 °C

GObec mapy na klíč

mapa

Oblíbené odkazy

logo

logo

Obec Vlkančice

Obec Vlkančice s velmi krásnou a čistou přírodou se nachází ve Středočeském kraji, v blízkosti řeky Sázavy, přibližně 45km jihovýchodně od Prahy.

První písemná zmínka o obci je z roku 1436, kdy obec patřila Sázavskému klášteru. Pyskočely a Drletín, jako součást obce, jsou ještě starší než vlastní obec. V průběhu staletí se majitelé obce měnili. Posledním majitelem do roku 1848 byl rod Khevenmüllerů z Komorního Hrádku.